امیررضا خالدنژاد

امیررضا خالدنژاد

من یک طراح گرافیک هستم!

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

مدل های یادگیری عمیق ایجاد شده در این مطالعه برای غربالگری اولیه بیماران مبتلا به COVID-19 مؤثر بودند

گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر الگوریتم مدیریت افراد مشکوک به ابتلاء کروناویروس را تدوین و در اختیار عموم مردم قرار داده‌اند.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ ﻧﺪارﻧﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ زدن ﻣﺎﺳﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ-۱۹ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ می ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ و اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (در ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ) ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

انتشار اخبار فوت و شیوع کروناویروس شاید برای شما هم سوال پیش آورده که ﭼﻘﺪر اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری COVID-19 ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮیم؟

وﯾﺮوسﻫﺎی ﮐﻮروﻧﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن، ﭼﻨﺪﯾﻦ وﯾﺮوس از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮروﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﯿﻔﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎده را از ﯾﮏ ﺳﻮ، و ﺳﻨﺪرم ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ MERS و ﺳﻨﺪرم ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎSARS را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوس ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن COVID-19 ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته کرونا فقط از طریق سامانه ۴۰۳۰ نیست و افراد به صورت مستقیم نیز می ‌توانند به این مراکز مراجعه کرده و توسط پزشک ویزیت شده و خدمات دریافت کنند.

صفحه7 از62

 


تهران - بزرگراه رسالت_ خ استادحسن بنا شمالی-نبش ک علی بخشی- موقعیت سلمان فارسی –سازمان پدافند غیرعامل کشور - قرارگاه پدافند زیستی
تلفن : ۰۲۱۲۵۹۳۵۳۱۱

Top